SON DAKİKA

logo

Korkmaz: "Bedirhan Mustafa Karakaya Ana Okulu'nun açılışında olmayı çok isterdim"

Pro­je­miz ve okul zi­ya­ret­le­ri devam edecek. Biz çok mutlu olu­yo­ruz. On­lar­da çok se­vi­ni­yor­lar. An­tal­yas­por’u, ku­lü­bü ve An­tal­yas­por’u çok daha ya­kın­dan ta­nı­ma fır­sa­tı bu­lu­yor­lar.

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, Cumartesi günü zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını, sadece rakipleri ile değil, sahanın zemini ile de mücadele edeceklerini, belki de sahanın belirli kesimlerinin buzlu olabileceğini ifade ederken, zor şartlarda en iyi skorla sahadan ayrılmak istediklerini belirtti.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haf­ta­sın­da cu­mar­te­si günü dep­las­man­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Er­zu­rums­por’la kar­şı­la­şa­cak olan An­tal­yas­por, bu maç­tan ga­li­bi­yet­le dön­me­nin he­sap­la­rı­nı ya­pı­yor. Basın men­sup­la­rıy­la bir araya gelen Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Kork­maz, son haf­ta­lar­da iyi oy­na­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Er­zu­rums­por ma­çı­nın çok zorlu ge­çe­ce­ği­ni söy­le­di. 
“HEM RAKİP HEM DE SA­HAY­LA MÜ­CA­DE­LE ETMEK ZO­RUN­DA KA­LA­CA­ĞIZ”
Milli Takım ara­sın­da iyi bir ça­lış­ma dö­ne­mi ge­çir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Bü­lent Kork­maz, “Af­ga­nis­tan Milli Ta­kı­mı ile ya­pı­lan ha­zır­lık ma­çın­da oy­na­ta­ma­dı­ğı­mız oyun­cu­la­rı görme şansı ya­ka­la­dık. Ha­zır­lık maç­la­rın­da oyun­cu­lar form tu­tu­yor. Bu haf­ta­ki ra­ki­bi­miz, Er­zu­rums­por’a sözü ge­ti­recek olur­sak; sa­ha­sın­da Meh­met Öz­di­lek’in de gel­me­siy­le ye­nil­mi­yor. Saha ze­mi­ni belki zaman zaman buz ola­cak ama biz bun­la­rı ma­ze­ret ola­rak gös­te­re­me­yiz. Son haf­ta­lar­da iyi oy­nu­yo­ruz. Ta­kı­mın ça­lış­ma­sı ve oyu­nun­dan mem­nu­num. Zor bir 90 da­ki­ka ola­cak. Hem rakip hem de sa­hay­la mü­ca­de­le etmek zo­run­da ka­la­ca­ğız. Buna ha­zır­lık­lı olmak zo­run­da­yız. Bu ligde ze­min­den zi­ya­de, oyu­nu­mu­za mü­ca­de­le­mi­ze ba­kı­yo­ruz” dedi.
ÖNLEM ALINAN TAKIM OLDUK
Son haf­ta­lar­da elde edi­len ga­li­bi­yet­ler­le An­tal­yas­por’un ra­kip­le­ri ta­ra­fın­dan önlem alı­nan bir takım ha­li­ne gel­di­ği­ni söy­le­yen An­tal­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Kork­maz, “Son 3-4 maç­tır iyi oy­na­dık. Trab­zons­por, Ak­hi­sars­por ma­çın­da çok üs­tün­dük. So­nu­cu ala­ma­dık. Ka­za­na­mı­yor­san, kay­bet­me­ye­cek­sin. Her al­dı­ğı­mız puan bizim için çok de­ğer­li” dedi. 
“OYUN­CU­LA­RI­MA GÜVENİYORUM”
Ligde iyi oy­na­yan takım olmak is­te­dik­le­ri­ni ak­ta­ran Kork­maz, Char­les ile Olcan Adın’ın sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le, Hakan Öz­mert’in ise kart ce­za­sın­dan do­la­yı maçta forma gi­ye­me­ye­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Do­ğu­kan Sinik Tür­ki­ye U21 Milli Ta­kı­mı'nda, Ce­lust­ka da Çekya’da ül­ke­si­nin milli ta­kı­mın­da ba­şa­rıy­la mü­ca­de­le etti. On­la­rı teb­rik edi­yo­rum. Bar­ra­da ile Ser­dar Özkan’ın per­for­man­sı iyi du­rum­da. Yedek ku­lü­be­sin­den son­ra­dan oyuna giren fut­bol­cu­la­rı­mı­zın skora olum­lu kat­kı­la­rı var. Ek­sik­le­ri­miz, sa­kat­la­rı­mız var di­ye­rek, ma­ze­ret oluş­tur­mak is­te­mi­yo­rum. Oyun­cu­la­rı­ma gü­ve­ni­yo­rum, ina­nı­yo­rum. Onlar da el­le­rin­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pa­cak” diye ko­nuş­tu.
“KA­ZA­NA­MI­YOR­SAN, KAY­BET­ME­YE­CEKSİN”
Ligin ikin­ci ya­rı­sın­da fiks­tür avan­ta­jı­mı­zın ol­du­ğu­nu da söy­le­yen Kork­maz söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Ama ikin­ci yarı çok zor ge­çecek. İlk ya­rı­da kalan maç­la­rı­mız­da ala­bi­le­ce­ği­miz mak­si­mum puanı almak is­ti­yo­ruz. Sa­ha­mız­da oyun ola­rak iyi oy­nu­yo­ruz. Artık bir ger­çek var; ra­kip­ler de bize karşı önlem al­ma­ya baş­la­dı. Son 3-4 maç­tır iyi oy­na­dık. Trab­zons­por, Ak­hi­sars­por ma­çın­da çok üs­tün­dük. So­nu­cu ala­ma­dık. Ka­za­na­mı­yor­san, kay­bet­me­ye­cek­sin. Her al­dı­ğı­mız puan bizim için çok de­ğer­li.”
İLK YARIYI DEĞERLENDİRECEĞİM
An­tal­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Kork­maz, ikin­ci ya­rı­nın­da zor ola­ca­ğı­nı, 9 kar­şı­laş­ma­yı iç sa­ha­da oy­na­ma avan­ta­jı­nı kul­la­na­cak­la­rı­nı ifade eder­ken, “biz top­la­ya­bi­le­ce­ği­miz en yük­sek puanı top­la­mak is­ti­yo­ruz. İlk yarı de­ğer­len­dir­me­si­ni ligde oy­na­ya­ca­ğı­mız son kar­şı­laş­ma­nın ar­dın­dan ya­pa­ca­ğım. O zaman hem ilk yarı de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pa­rız, hem de ilk ya­rı­da du­ru­mu­mu­zu daha net de­ğer­len­di­re­bi­li­riz” dedi.
ŞEHİT BEBEK BEDİRHAN MUS­TA­FA KA­RA­KA­YA ANA OKU­LUN AÇI­LI­ŞIN­DA BU­LUN­MA­YI ÇOK İSTERDİM”
“Ku­lu­bün güzel bir pro­je­si var. Her hafta bir okulu zi­ya­ret edi­yo­ruz. Ben ve bir kaç oyun­cu. Veya oyun­cu­lar fark­lı okul­la­ra gi­di­yor­lar. Bu durum ger­çek­ten bizi mutlu edi­yor hem de çok iyi olu­yor. Genç­le­ri­mi­zin An­tal­yas­por’u daha ya­kın­dan ta­nı­ma­sı çok da güzel olu­yor.
Dünde Bilim Ko­le­ji’ni zi­ya­ret ettik. Bu okul bizim U15 ta­kı­mın­da oy­na­yan 15 fut­bol­cu­su­na burs ve­ri­yor. Diğer spor branş­la­rı ile bir­lik­te 40 burs ve­ri­yor. Bu An­tal­yas­por ve okul için çok güzel bir dav­ra­nış. Diğer okul­la­rın­da bu du­yar­lı­lık­ta ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. Bun­la­rı ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Çünkü, bizim için genç­ler Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün de­di­ği gibi “ül­ke­nin ge­le­ce­ği genç­le­rin elin­de”.
Pro­je­miz ve okul zi­ya­ret­le­ri devam edecek. Biz çok mutlu olu­yo­ruz. On­lar­da çok se­vi­ni­yor­lar. An­tal­yas­por’u, ku­lü­bü ve An­tal­yas­por’u çok daha ya­kın­dan ta­nı­ma fır­sa­tı bu­lu­yor­lar. 
Bu­gün­de bir ana okulu açı­lı­şı var. Özel bir ana okulu. Do­ğu­da va­ta­ni gö­re­vi­ni yapan ba­ba­sı­nı zi­ya­ret­ten dö­ner­ken hain bir sal­dı­rı so­nu­cu an­ne­si ve 10 aylık Be­dir­han Ka­ra­ka­ya şehit ol­muş­tu. Ön­ce­lik­le bütün şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yo­ruz. 
Açı­la­cak olan ana oku­lu­nu Ma­nol­ya ve Tolga Cö­mer­toğ­lu yap­tır­dı. is­mi­ni de şehit bebek Be­dir­han Mus­ta­fa Ka­ra­ka­ya ola­rak koy­du­lar. 
Çok üz­gü­nüm. O açı­lı­şa ka­tıl­mak is­ti­yor­dum. Ama Er­zu­rums­por kar­şı­laş­ma­sı için dep­las­ma­na gi­de­ce­ğiz. Bu­gün­den gi­de­ce­ği­miz için­de açı­lı­şa ka­tı­la­ma­ya­ca­ğım. Önce An­ka­ra ve sonra da Er­zu­rum’a ge­çe­ce­ğiz. 
On­la­ra bu du­yar­lı­lık­la­rın­da do­la­yı çok te­şek­kür edi­yo­rum. Ger­çek­ten çok iyi An­tal­ya­lı­lar ve An­tal­yas­por’lular. Her­ke­sin bu du­yar­lı­lık­ta ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. “
* FERUDUN ÖZGÜNSÜR

2018.11.22 16:58:06

Yorum Yap