SON DAKİKA

logo

Korkmaz: "Pazar günü taraftar baskısına ihtiyacımız var"

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haf­ta­sın­da An­tal­yas­por Pazar günü sa­ha­sın­da Ak­hi­sars­por ile kar­şı­la­şa­cak. Maçın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren kır­mı­zı-be­yaz­lı­lar­da tek­nik di­rek­tör Bü­lent Kork­maz, hafta so­nun­da oy­na­ya­cak­la­rı Ak­hi­sar ma­çı­nı de­ğer­len­dir­di.

An­tal­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Kork­maz, Ak­hi­sars­por kar­şı­sın­da zor maç oy­na­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, "Milli takım ara­sın­dan önce oy­na­ya­ca­ğı­mız maçı ka­zan­mak is­ti­yo­ruz ama al­tı­nı çi­ze­rek söy­le­mek is­ti­yo­rum maç çok zor ge­çecek" dedi.
Bü­lent Kork­maz, geçen hafta Tür­ki­ye'nin en hızlı hü­cu­ma çıkan ta­kı­mı Ka­sım­pa­şa'ya karşı zor bir maçı ka­zan­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. 
Ligde her maçın zor­luk de­re­ce­si­nin art­tı­ğı­nı be­lir­ten Bü­lent Kork­maz, Ak­hi­sar ma­çı­nın öne­mi­ne dik­kat çekti.
Kork­maz; "Ak­hi­sar ma­çı­nın zor ge­çe­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bu maça özel­lik­le zi­hin­sel ola­rak çok iyi ha­zır­lan­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni oyun­cu­la­rı­ma söy­le­dim. Hafta ba­şın­dan beri de hep bunu söy­lü­yo­rum. Kendi evi­miz­de, sta­dı­mız­da, ta­raf­ta­rı­mız önün­de oy­na­ya­ca­ğız ama maça odak­lan­ma­yı yoğun bir şe­kil­de ya­şa­ma­mız ge­re­ki­yor ke­sin­lik­le. Ni­ha­ye­tin­de ana­liz et­ti­ği­miz­de ve ana­li­ze de devam edi­yo­ruz. Ka­sım­pa­şa’yı ana­liz eder­ken Ak­hi­sar - ka­sım­pa­şa ma­çı­nı iz­le­dik. Ak­hi­sar’ın ilk ye­di­ği gole kadar hiç po­siz­yon ver­me­den sa­vun­ma yap­mış” dedi.
“İYİ SA­VUN­MA YAPAN TAKIM”
Ak­hi­sars­por'un ana­li­zi­ni yap­tı­ğı­nı an­la­tan Kork­maz, ra­ki­bi­nin Ka­sım­pa­şa ve Göz­te­pe kar­şı­laş­ma­la­rın­da sa­vun­ma­yı çok doğru yap­tı­ğı­na de­ğin­di. 
Ak­hi­sars­por kar­şı­sın­da çok zor maç oy­na­ya­cak­la­rı­nı be­lir­ten Kork­maz, "Bizim de oyu­nun yö­nü­nü de­ğiş­ti­re­rek çabuk oy­na­ma­mız ge­re­ki­yor. Akh­şi­sar kendi evin­de Göz­te­pe’ye oy­na­dı­ğı maçta Göz­te­pe po­siz­yo­na bile gi­re­me­di. Sa­vun­ma­ doğru ya­pa­bi­len, mü­ca­de­le eden ta­kım­la kar­şı­la­şa­ca­ğız. Ben gene oyun­cu­la­rı­ma söy­le­dim. Oyun­cu­la­rı­ma söy­le­dim için ba­sı­na da söy­lü­yo­rum. Ra­ki­bi­miz­den daha fazla koş­ma­lı, daha fazla mü­ca­de­le et­me­li, ka­zan­ma his­si­ni daha çok ya­şa­ma­lı­yız. Ta­raf­ta­rı­mı­zın da dev­re­ye gir­me­siy­le maçın iyi ge­çe­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz. O zaman ke­yif­li ve güzel bir maç ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. 
Şu anda her şey is­te­di­ği­miz gibi is­tik­rar­lı gi­di­yor. Bunu devam et­tirmek zo­run­da­yız. Özel­lik­le Milli takım ara­sın­dan önce oy­na­ya­ca­ğı­mız bu maçı ka­zan­mak is­ti­yo­ruz ama al­tı­nı çi­ze­rek söy­le­mek is­ti­yo­rum maç çok zor ge­çecek" dedi.
"TA­RAF­TA­RIN RAKİBE BAS­KI­ YAP­MA­LI”
Char­les'in sa­kat­lı­ğı­nın devam et­ti­ği­ni be­lir­ten Bü­lent Kork­maz, Hakan Öz­mert'in ön­ce­ki gün ant­ren­man­da hafif sa­kat­lık ya­şa­dı­ğı­nı, dün din­len­di­ği­ni ve bugün de ta­kım­la ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ği­ni dile ge­tir­di. 
Sa­kat­lık­tan çıkan oyun­cu­la­rın per­for­mans­la­rı­nı ekst­ra ant­ren­man­lar­la yük­selt­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı ifade eden Bü­lent Kork­maz, id­man­dan sonra veya artık id­man­la­rı sabah yap­ma­ya baş­la­dı­ğı­mız için öğ­le­den sonra ça­ğı­ra­rak ekst­ra ant­ren­man­lar yap­tı­rı­yo­ruz.
FUT­BOL­CU­LA­RI­MI SÜ­REKLİ UYA­RI­YO­RUM 
Ak­hi­sars­por ma­çın­da fut­bol­cu­la­rı­nın maça odak­lan­ma ve kon­sant­ras­yo­nu­nun üst se­vi­ye­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­ka­ti çeken Kork­maz, "Fi­zik­sel ola­rak artık belli bir nok­ta­ya gel­dik. Oyun ola­rak ge­liş­me­ye devam edi­yo­ruz. Bu­ra­da en önem­li şey zi­hin­sel ha­zır­lık. Fut­bol­da fizik, tak­tik ola­rak belli yere ge­lir­si­niz ama en önem­li­si zi­hin­sel ha­zır­lık­tır. Biz ka­sım­pa­şa maçı ön­ce­sin­de özel­lik­le ant­ren­man­la­rın çok iyi geç­ti­ği­ni gör­dük. Bunun da maça yan­sı­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dük. Maç­tan ön­ce­ki ısın­ma­da da bunu oyun­cu­muz söy­le­di ‘’çok iyi ısın­dık, maça yüzde yüz ha­zı­rız” diye. Ta­kı­mın nasıl maça hazır ol­du­ğu­nu da bu gös­te­ri­yor. 
Özel­lik­le bunu vur­gu­lu­yo­rum. Oyun­cu­la­ra da bunu söy­lü­yo­rum. Çünkü fi­zik­sel ola­rak be­lir­li bir nok­ta­ya gel­dik. Oyun ola­rak da ge­liş­me­ye devam edip, ge­liş­tir­me­miz lazım.. Bu­ra­da en önem­li şey ta­raf­ta­rın yoğun tem­po­su ve ra­ki­be bas­kı­sı ol­ma­lı. Fut­bol­da fizik ve tak­tik ola­rak bir yere ge­lir­si­niz ama en önem­li­si zi­hin­sel ha­zır­lık­tır. Bunu Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da oy­na­yan ta­kım­la­rın lig ma­çı­na bak­tı­ğın­da gö­re­bi­li­yor­su­nuz. Bunu özel­lik­le dile ge­ti­ri­yo­rum.
Bu­ra­da en önem­li­si ta­raf­ta­rın o yoğun tem­po­su, ra­ki­be karşı bas­kı­sı­nın ol­ma­sı­nın ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Biz eli­miz­den gel­di­ğin­ce ko­nu­şu­yo­ruz. Oyun­cu­la­rı­mız zorlu sü­reç­te pro­fes­yo­nel­ce ha­re­ket etti. Biz duy­gu­la­rı­mız­la oy­na­yan bir oyun­cu gru­bu­na sa­hi­biz. Bu da çok güzel bir şey" diye ko­nuş­tu.
“BU YIL İÇİN BÜYÜK HE­DEF­LERİMİZ YOK”
Ligin ilk haf­ta­la­rın­da ku­lü­bün eko­no­mik yön­den sı­kın­tı­lı gün­ler ge­çir­di­ğin­de fut­bol­cu­la­rın pro­fes­yo­nel­ce dav­ra­na­rak, iyi maç­lar oy­na­dı­ğı­na de­ği­nen Kork­maz, ta­kı­mın he­def­le­ri­ni şöyle an­lat­tı: “Bu yıl için öyle büyük he­def­le­ri dü­şün­mü­yo­ruz. Bizim he­de­fi­miz bu sene ligi doğru şe­kil­de bi­tir­mek. Üst ta­raf­la­ra oy­na­ma gibi ni­ye­ti­miz yok. He­de­fi­miz doğru, is­tik­rar­lı şe­kil­de gi­de­bil­mek ve ligi bi­tir­mek. Ondan son­ra­ki se­ne­ler­de kulüp baş­ka­nı ve yö­ne­ti­ci­le­rin dü­şün­dük­le­ri he­de­fe ula­şa­ca­ğı­nı ina­nı­yo­rum. Çünkü alt ya­pı­da po­tan­si­yel var. Alt­ya­pı­nın ba­şı­na Sedat Ka­ra­bük geldi. Çok iyi bir araş­tır­ma ekibi ku­ru­lu­yor. Araş­tır­ma eki­bin­ce genç oyun­cu­lar bu­lu­nup ayi­ni­yet duy­gu­su­na sahip oyun­cu­lar­ka be­ra­ber ile­ri­ki he­de­fi yük­selt­mek ola­bi­lir.”
“SÜ­REKLİ DEĞİŞİM İSTİKRARI GETİRMEZ”
Kulüp baş­ka­nı ve yö­ne­ti­ci­le­rin her zaman üst sı­ra­la­ra oy­na­ma he­de­fi ola­bi­le­ce­ği­ni ak­ta­ran Kork­maz, "Ku­lü­bün ba­şı­na ge­li­yor­sa­nız bu he­def­ler ola­cak­tır. Her zaman söy­lü­yo­rum. Bizim için bu sene çok önem­li. Sezon ba­şın­dan iti­ba­ren söy­lü­yo­rum. Şu an­da­ki ta­kı­mın ye­ri­ne ve pu­anı­na göre de söy­le­mi­yo­rum. Her hafta bunu dile ge­ti­ri­yo­rum. Bu sene zor sü­re­ci geç­tik­ten sonra da dü­şü­nül­dü­ğü gibi ola­bi­lir” dedi.
Kork­maz, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı : “Bu yıl he­de­fi­mi­ze ula­şır­sak ge­lecek yıl ki farkı her­kes gö­recek. Bunu şim­di­den be­lirt­mek doğru değil. İstik­rar her şeyin başı. Ben bu fut­bol­cu iken de ya­şa­dım. De­vam­lı de­ği­şim is­tik­ra­rı ge­tir­mez. Özel­lik­le bunu vur­gu­la­mak is­ti­yo­rum. Bunu ken­dim açı­sın­dan değil kulüp açı­sın­dan söy­lü­yo­rum. Ben ku­lüp­çü bir ada­mım. Kim­se­nin ku­lü­bün üze­rin­de ola­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Ben git­ti­ğim her yerde ku­lü­bün ön­ce­lik­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Kim­se­nin ku­lü­bün üze­rin­de ola­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Benim yapım böyle. Tek­nik di­rek­tör ola­rak, oyun­cu ola­rak kimse ku­lü­bün üze­rin­de ola­maz. Kulüp her zaman için var ol­ma­ya devam edecek bir ku­rum­dur. Biz­ler, oyun­cu­lar gelip ge­çi­ci­dir."

2018.11.08 15:09:20

Yorum Yap