SON DAKİKA

logo

26 Ekim Hasta Hakları Günü

Hasta hakları; sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmalarından dolayı sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

Hasta hakları kavramı; ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir. Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır. Ülkemizde, 1998 yılında 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

Hastanın yararını, zarar görmemesini ve hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefleyen hasta hakları; sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, bilgilendirme ve bilgi alma hakkı, sağlık kurumunu ve personelini seçme hakkı, mahremiyet hakkı, rıza hakkı, tıptaki yeniliklerden yararlanma, dinî vecibelerini yerine getirme ve şikayet-teşekkür- öneri haklarını içermektedir.

Hak kavramı sorumlulukları da beraber getirmektedir ki bu da “Hasta Sorumluluğu” kavramını ortaya çıkarmıştır. Hasta sorumlulukları, sağlık hizmeti sunan kişilerin hastaların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, sağlıklı ve uygulanabilir bir hizmet sürdürebilmeleri ve bilimsel, uygun tedavi ve bakım kararları verebilmeleri için “hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülükleri” olarak tanımlanır. Hasta sorumluluklarının temeli, kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmak ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymaktır. Diğer sorumlulukları; sosyal güvenlik bilgileri, yakınmaları, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediği, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri ta ve eksiksiz verme, hizmet aldığı sağlık kurumunun kurallarına uyma, tedavisi ile ilgili önerileri uygulama sayılabilir. 
Sağlık kuruluşlarında, hasta olarak haklarının yerine getirilmediğini yani bir hak ihlali olduğunu düşündüğü veya kuruma ve personele teşekkür ve önerileri sunmak istediği zaman yetkili mercilere başvurabileceği “Hasta Hakları Birimleri” mevcuttur. Hasta Hakları Birimlerinin görevleri; hasta sorunlarını yerinde çözme, teşekkür-öneri başvurularını alma, hastaların yaşadıkları sorunlara ilişkin yönetime öneriler sunma, hasta hakları ile ilgili vatandaş ve sağlık personeline eğitim şeklindedir.

Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine başvurduklarında haklarını ve sorumlulukları farkında olması, davranışlarını bu bilgilerle şekillendirmeleri, hak ihlali olduğunu düşündüğü zaman yetkili mercilere şikayet edebileceği birimlerin olduğunu bilmesi son yıllarda yaşanan sağlık personeline  sözel, fiziksel ve psikolojik şiddeti azaltabileceğini inancını taşıyoruz. Bu farkındalığı artırabilmek için biz sağlık yöneticileri ve çalışanlarıbaşta olmak üzere ilgili tüm kesimlere özellikle de sivil toplum kuruluşları ile basın-yayın kuruluşlarına çok önemli görevler düşmektedir.

2018.10.25 12:36:30

Yorum Yap